naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Vroege zandbij
Andrena praecox
(Scopoli, 1763)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021053

maart t/m
begin juni
eind maart
begin april
10-11mm
9-11mm

droge, zonnige plek
nestelt solitair,
in grote groepen
oligolectisch, afhankelijk van wilg

algemeen
128
niet bedreigd
stabiel

Small Sallow
mining bee
Vroege zandbij (Texel, 2012)
foto: Erik van der SpekAndrena praecox
detail kaak man
foto: Steven Falk

vliegkalender
Andrena praecox
detail achterlijf man
foto: Steven Falk

Omschrijving:
De Vroege zandbij is sterk gebonden aan wilg en is dus in het vroege voorjaar aan te treffen. Andrena praecox heeft een sterke beharing en komt in Nederland vrij algemeen voor in zandvlaktes (opgespoten terreinen, river- en kustduinen), maar ook bij bosranden, halfopen bossen, heidegebieden en parken. Ze lijkt veel op de Donkere wilgenzandbij, maar die is een stuk groter.

De mannetjes zetten op zoek naar vrouwtjes geursporen af langs de paden, waar ze vervolgens in grote aantallen patrouilleren. De mannetjes hebben een wit gezicht en aan de kaakbasis een uitstekende, maar stompe tand (zie foto). Het achterlijfaanhangsel heeft een inkeping (i.t.t. A. apicata).

  gezien op planten: Wilgen Salicaceae
  nestparasiet: Geelschouderwespbij Nomada ferruginata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen