vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:


determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Zwarte tubebij
Stelis phaeoptera
Kirby, 1802

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062005
eind mei t/m
eind augustus
begin juli
midden juni
7-11mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeer zeldzaam
6
ernstig bedreigd
zeer sterk
afgenomen

sleutel 5.2
sleutel x.x
Zwarte tubebij (v)
Stelis phaeoptera
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Het gaat niet goed met de parasitaïr levende Zwarte tubebij. Op de Rode Lijst 2018 krijgt ze de kwalificatie 'ernstig bedreigd' en de trend is 'zeer sterk afgenomen'. Dat is opmerkelijk omdat één van de gastbijen, de Rosse metselbij, veelvuldig in Nederland voorkomt en profiteert van het aanbod van nestgelegenheid in insectenblokken. In tegenstelling tot parasitaïre knotswespen lijkt de Zwarte tubebij hier vooralsnog niet van te profiteren. De belangrijkste gastbij is de Kauwende metselbij, en ook met die bij gaat het in Nederland niet heel goed (kwalificatie: bedreigd).

De Zwarte tubebij is een geheel zwarte bij en daardoor minder opvallend dan bijvoorbeeld de Geelgerande tubebij. Het ontbreken van lichtgekleurde haren op de eindbandjes is één van de verschillen met de Gewone tubebij. Ook is de punctuering op de tergieten minder dicht.

  gezien op planten: Klein streepzaad Crepis cappilaris
  parasiteert op: Rosse metselbij
Kauwende metselbij
Zwartbronzen houtmetselbij
Boommetselbij
Osmia bicornis
Osmia leaiana
Osmia niveata
Osmia parietina

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen