vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Driedoornige
metselbij

Hoplitis tridentata
Dufour en Perneris,
1840

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067019

eind juni t/m
begin juli
begin juli
eind juni
10-12mm
10-12mm

in plantenstengels
solitair
oligolectisch

zeer zeldzaam
5
gevoelig
stabiel

sleutel 9.1
sleutel 1.4


Driedoornige metselbij

Driedoornige metselbij
Hoplitis tridentata
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De naam dankt deze kleine metselbij aan de gehakkelde rand van de laatste rugplaat bij het mannetje: het lijken drie doorntjes. Pas sinds het laatste decennium van de vorige eeuw in Nederland aangetroffen en dan alleen nog in Zuid-Limburg. Rond de bekende voormalige ENCI groeve bij de Sint Pietersberg, beschut en warm. Maar het verspreidingsgebied lijkt zich naar het noorden uit te breiden. J. Smit vond een bijtje in 2009 in de Milingerwaard, waar ze in 2011 ook werd waargenomen.

Deze bij vliegt op vlinderbloemigen, in 2010 aangetroffen op rode klaver, andere exemplaren in Nederland werden gevonden op gewone rolklaver of aardaker. Osmia tridentata nestelt in plantenstengels - solitaire, rechtopstaande stengels die merg bevatten - en gebruikt voor de nestcellen gekauwd plantenmateriaal.

  gezien op planten: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Rode klaver
Aardaker
Fabaceae
Lotus cornuculatus
Trifolium pratense
Lathyrus tuberosus
  nestparasiet: Kleine tubebij
Witgevlekte tubebij
Bonte knotswesp
Stelis minuta
Stelis ornatula
Sapyga quinquepunctata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen