vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Zwartbronzen
houtmetselbij

Osmia niveata
(Fabricius, 1804)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067011

eind april t/m
eind augustus
eind juni
midden juni
9-10mm
9-10 mm
gaten in dood hout
of plantenstengels nestelt solitair
oligolectisch

zeldzaam
40
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 5.2
sleutel 13.1
Zwartbronzen houtmetselbij
Osmia niveata
© foto: Cor Zonneveld

Omschrijving:
Een oude naam van Osmia niveata is Osmia fulviventris (Panzer, 1798). Een blauwe, metaalglans, geelbruine beharing en een rode buikschuier, dat zijn de belangrijkste kenmerken van de vrouwelijke zwartbronzen houtmetselbij. Een lastig te onderscheiden metselbij, vooral de mannetjes kunnen gemakkelijk verward worden met de Kauwende metselbij (Osmia leaiana).

Deze bij kwam voorheen vrij algemeen voor in het zuidoosten van Nederland maar is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan, niet alleen in Nederland maar in geheel Europa.

De celwanden en de eindprop van de nesten worden gemaakt van gekauwd plantenmateriaal. Stuifmeel wordt gezocht op allerlei soorten composieten, met een voorkeur voor distels. Ruigte met distels lijkt in Nederland de oorzaak van de afname.
De zwarte tubebij is de broedparasiet, Amiet noemt ook de geelgerande tubebij als mogelijke broedparasiet.

  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Zwarte tubebij
Geelgerande tubebij
Bonte knotswesp
Reuzenertswesp
Stelis phaeoptera
Stelis punctulatissima
Sapyga quinquepunctata
Leucospis dorsigera

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen