vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Zwartgespoorde houtmetselbij
Hoplitis leucomelana
(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067009

april t/m september
eind juli
half juni
7-9mm
6-8mm

holtes in dood hout
nestelt solitair
polylectisch

zeldzaam
52
niet bedreigd
stabiel

sleutel 17.1
sleutel 5.1
Zwartgespoorde houtmetselbij
Hoplitis leucomelana
© foto: Nico Vereecken

Omschrijving:
De zwartgespoorde houtmetselbij is een overwegend wit, op borststuk gelig behaard, metselbijtje. Het verzamelapparaat van Osmia leucomelana voor stuifmeel is wit.

Verwarring met de geelgespoorde houtmetselbij is goed mogelijk: de sporen (aan de schenen) van deze bij zijn echter donkerder (bruin/zwart), het borststuk is langer dan breed en ook het antennelid 3 is evenlang als breed.

Osmia leucomelana is een metselbij van de kustduinen en de hogere zand- en l�ssgronden. Ze nestelt in zelfgeknaagde gangen in dood hout, maar ook in plantenstengels van braam of vlier. Nestelt ook in 'rietsigaargallen'. Hoplitis leucomelana vliegt op verschillende soorten bloemen maar lijkt een voorkeur te hebben voor de Gewone rolklaver.

  gezien op planten: Gewone rolklaver Lotus corniculatus
  nestparasiet: Duinkegelbij
Witgevlekte tubebij
Kleine tubebij
Bonte knotswesp
Coelioxys mandibularis
Stelis ornatula
Stelis minuta
Sapyga quinquepunctata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen