vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:


determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Kauwende
metselbij

Osmia leaiana
(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067008
april t/m augustus
eind juli
begin juni
9-10mm
8-10mm

holtes in dood hout
nestelt solitair
oligolectisch

zeldzaam
18
bedreigd
zeer sterk
afgenomen

sleutel 5.2
sleutel 13.2
Kauwende metselbij
Osmia leaiana
© foto: Nigel Jones
Kauwende metselbij
Ubbergen (2018)
© foto: Peter Eekelder

Omschrijving:
De naam van Osmia leaiana dankt deze metselbij aan de wijze van bewerking van het mestmateriaal. De wanden van de broedcellen en de sluitprop bestaan uit gekauwd plantenmateriaal.

Die nestplaatsen van de kauwende mestelbij zijn te vinden in holtes in hout, holle takken of rietstengels. Er zijn veel waarnemingen van voor 1950 bekend, maar tegenwoordig blijft het bij een enkele. Voorkomen: hogere zandgronden en langs de kust, rond ruigtevegetaties, houtwallen en bosranden.

In 2015 waargenomen in Meijendel, een nest in een dode, grauwe abeel. In 2018 in een insectenblok in Ubbergen.

Naast de hieronder genoemde tubebijen zijn ook knotswespen bekende nestparasieten van de kauwende metselbij.

  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  broedparasita�re bijen Geelgerande tubebij
Zwarte tubebij
Stelis punctulatissima
Stelis phaeoptera
  broedparasita�re wespen Gewone knotswesp
Bonte knotswesp
Sapyga clavicornis
Sapyga quinquepunctata

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen