naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Glimmende
smaragdgroefbij

Lasioglossum
nitidulum

(Fabricius, 1804)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034022
maart t/m oktober
midden juli
begin augustus
6 mm

nestelt in de grond
n.b.
polylectisch

zeldzaam
41
kwetsbaar
stabielGlimmende smaragdgroefbij (v)
Lasioglossum nitidulum
foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving: De glimmende smaragdgroefbij dankt haar naam aan de groene kleur en ze heeft een glimmend groen veldje onder de vleugelinplanting. De soort vliegt vooral in het zuidoosten van Nederland. Recent is ze ook in Bergen (NH) en Appingedam (Groningen, 2006) gevonden, dus uitbreiding van het areaal lijkt voor de hand. Ze leeft solitair en graaft haar nesten in de grond.
  gezien op planten: Kleine lisdodde Typha minima
  nestparasiet:    

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2023 Uitleg en gebruikte bronnen