naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:

species:


familie:
sub-familie
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Langkop-
smaragdgroefbij

Lasioglossum morio
(Fabricius, 1793)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034020

half maart t/m half
november
eind juli
half augustus
6 mm

nest in grond
wellicht sociaal
polylectisch

algemeen
224
niet bedreigd
stabiel
Langkopsmaragdgroefbij (m)
Lasioglossum morio
© foto: Albert de Wilde

Omschrijving:
E�n van de drie, deels groen gekleurde groefbijtjes in Nederland (de andere groene groefbijen zijn de gewone- en glimmende smaragdgroefbij). De kop is langer dan de gewone smaragdgroefbij.
In Nederland is dit op uitzondering vanhet noordwesten en noorden een algemeen voorkomende groefbij, Ze vliegt op meerdere soorten bloemen, en wordt in allerlei verschillende biotopen waargenomen. Nesten worden gevonden in de grond of in holtes van oude muren, vaak in groepjes. Wellicht is het een sociale soort, die een werkstergeneratie in de zomerperiode kent.
  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Gewone dwergbloedbij
Zwarte bloedbij
Glanzende dwergbloedbij
Glanzende dwergwespbij
Sphecodes miniatus
Sphecodes niger
Sphecodes geoffrellus
Nomada furva

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen