naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Dikpootbij
Klokjesdikpoot
Melitta
haemorrhoidalis

(Fabricius, 1775)

Melittidae
Melittinae
Melitta
042001

juni t/m augustus
eind juli
eind juli
11-13mm
11-13mm

nest in grond
onbekend

vrij zeldzaam
85
niet bedreigd
stabiel

sleutel 1.1
sleutel 1.1


klokjesdikpoot

Klokjesdikpoot (v)
© foto: Pieter van Breugel


klokjesdikpoot

klokjesdikpoot

Melitta haemorrhoidalis
© foto: Ruurd Jelle van der Leij


Verspreiding Melitta haemorrhoidalis in NL
in bron: Waarneming.nl

Verspreiding Klokjesdikpoot in Belgi�
in bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Klokjesdikpoot kan gemakkelijk verward worden met een zandbij. De grove beharing op vooral de borst en kop van Melitta haemorrhoidalis geven immers die indruk. De vrouwtjes van de Klokjesdikpoot hebben geen haarflosje aan het eind van de achterpoten. Het achterlijf heeft zeer smalle witte haarbandjes op het eind van de segmenten en een opvallend, oranjegeel behaarde achterlijfspunt. Het laatste lid van de voet is dikker, �en van de belangrijke kenmerken van de dikpootbijen.

Melitta haemorrhoidalis komt voor op de hogere zandgronden en in Limburg. Niet aan de kust behalve een zeer oude populatie op het eiland Texel (waarschijnlijk reeds aanwezig toen Texel nog verbonden was met de hogere delen van Friesland en Drenthe. De nesten zitten tussen de begroeing op de grond en worden slechts zelden gevonden.

Insectenplanten zijn de soorten uit klokjesfamilie, met name het Grasklokje (Campanula rotundifolia). Stuifmeel vermengd met nectar worden in dichte pollen aan de achterpoten vervoerd. De mannetjes slapen net zoals de Klokjesbijen (Chelostoma) vaak in de bloemen.

  gezien op planten: Klokjesfamilie
Breedklokje
Grasklokje
Ruigklokje
Campanulaceae
Campanula latifolia
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
  nestparasiet: Doornloze wespbij
Zwartsprietwespbij
Nomada emarginata
Nomada flavopicta

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen