vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgend geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen


geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Kegelbijen
Latreille, 1809
Megachilidae
Megachilinae
Coelioxys
064
9
9
mei t/m september
6 soorten (67%)

Coeli o xys


kegelbij

Kegelbij

Omschrijving:
Kegelbijen zijn zwarte, kleine bijtjes met witte bandjes of witte driehoekige vlekken op het achterlichaam. Het rugschildje heeft aan de zijkant twee doorns. Kegelbijen hebben vleugels met twee cubitaalcellen (waarbij de tweede discoitaal-ader eindigt in de tweede cubitaalcel) en de kegelbij heeft sterk behaarde ogen. Het vrouwtje heeft het kegelvormige achterlichaam, het mannetje heeft zes tot acht doorns aan de zesde rugplaat.

Kegelbijen zijn koekoeksbijen die als gastheer vooral de behangersbijen (Megachile) of de Sachembijen (Anthophora) hebben uitgekozen. Zoals alle koekoeksbijen valt of staat hun voorkomen met de aanwezigheid van de gastheer. Zo gaat het bijvoorbeeld slecht met de Grote kegelbij die nu alleen nog van enkele locaties van de Kustbehangersbij (Megachile maritima) bekend is, terwijl de soort voor 1980 nog een ruime verspreiding over Nederland kende.

Zes van de negen in Nederland voorkomende kegelbijen staan op de Rode Lijst (RL) 2018.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
RL: niet beschouwd Schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw sinds 2010 064001
RL: gevoelig Kielstaartkegelbij Coelioxys alata zeer zeldzaam 064002
RL: bedreigd Gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata zeer zeldzaam 064003
RL: ernstig bedreigd Heidekegelbij Coelioxys conica zeer zeldzaam 064008
RL: ernstig bedreigd Grote kegelbij Coelioxys conoidea zeer zeldzaam 064004
RL: kwetsbaar Slanke kegelbij Coelioxys elongata zeldzaam 064005
  Gewone kegelbij Coelioxys inermis zeldzaam 064006
  Duinkegelbij Coelioxys mandibularis zeldzaam 064007
RL: ernstig bedreigd Rosse kegelbij Coelioxys rufescens zeer zeldzaam 064009

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2020 Uitleg en gebruikte bronnen