vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Kleine metselbijen
Klavermetselbij
Hoplitis ravouxi
P�rez, 1902

Megachilidae
Megachilinae
Hoplitis
067014

begin april t/m
begin juli
begin juni
begin juni
8-10 mm
8-10 mm

tussen stenen
niet bekend
oligolectisch

zeer zeldzaam
1
ernstig bedreigd
zeer sterk afgenomen

sleutel 19.1
sleutel 7.1
Klavermetselbij
Hoplitis ravouxi
© foto: Stefan Schmidt (ZSM)

Omschrijving:
Als je bij metselbijen denkt aan bouwvakkers, dan zit je goed bij de klavermetselbij. Deze solitaire bij metselt haar nest van modder en steentjes. En dat doet ze tussen losliggende stenen of muren. Het aantal waarnemingen is de afgelopen tijd zeer sterk afgenomen. Nog maar in 1 atlasblok.

Het geschikte biotoop voor deze bij zijn de kalkgraslanden (waar klaver bloeit) en ruderale terreinen, zoals groeven of spoorwegemplacementen. De klavermetselbij vliegt op vlinderbloemen, vooral Gewone rolklaver.
Broedparasitaire bijen zijn Dioxys tridentata (niet in Nederland) en wellicht de duinkegelbij (Osmia ravouxi).

  gezien op planten: Vlinderbloemige
Gewone rolklaver
Fabaceae
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Dioxys tridentata (niet in Nederland)
Duinkegelbij
Chrysura austriaca
Dioxys tridentata
Coelioxys mandibularis
Chrysura austriaca

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen