Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


sub-familie/genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Viltbijen
Heideviltbij
Epeolus cruciger
(Panzer, 1799)

Nomadinae/Epeolus
073002

juni t/m september
eind augustus
begin augustus
5-8mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
148
niet bedreigd
stabiel
Heideviltbij
Epeolus cruciger (v)
© foto: Andrej GogalaTwee slapende Heideviltbijen (v)
© foto: Pieter van Breugel

Omschrijving:
Op de droge zandgronden en de kustduinen kan men de Heideviltbij vinden. Zowel mannetje als vrouwtje hebben witte vlekken op het borststuk en achterlijf. De Heideviltbij lijkt veel op de Gewone viltbij. De vrouwtjes hebben echter rode in plaats van zwartgekleurde achterdijen.

Een kleine populatie werd in 2006 aangetroffen op de havenmond van Delfzijl in de provincie Groningen. In latere jaren is er echter geen waarneming gerapporteerd. Ook vanuit de kustduinen zijn er de laatste jaren geen waarnemingen bekend.
  gezien op planten: Struikheide Erica
  parasiteert op: Duinzijdebij
Donkere zijdebij
Heizijdebij
Colletes fodiens
Colletes marginatus
Colletes succinctus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen