Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zijdebijen
Grote zijdebij
Colletes cunicularius
(Linnaeus, 1761)

Colletidae
Colletinae
Colletes
011001

maart t/m juni
midden april
midden april

13-15mm
11-14mm
350 meter

zelf gegraven in zandbodem
nestelt solitair, in groepen
wilgen

algemeen
182
niet bedreigd
stabiel
Grote zijdebij
Nestgravend, zand achterwaarts wegduwend

© foto: Huib Koel - AWD mei 2013Grote zijdebij (nest)
© foto: dr. S. SchroederGrote zijdebij (parend)
© foto: Huib Koel

Verspreiding Colletes cunicularius in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote zijdebij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be


vliegkalender
Omschrijving:
Colletes cunicularius, de Grote zijdebij, vliegt in afwijking van de meeste andere zijdebijen uitsluitend in het voorjaar. De Duitse naam is dan ook meer toepasselijk: Fr�hlings-Seidenbiene.

Hebben de andere zijdebijen heldere dwarsbandjes bij de Grote zijdebij ontbreekt deze. Vergissing van het vrouwtje met een werkster van de Honingbij is mogelijk (donkerbruin, wolligbehaarde borststuk). Verwarring kan ook optreden met de Donkere wilgenzandbij of de Vroege zandbij, die op dezelfde bloemen vliegen.

De zijkanten van het borststuk en de eindrandjes van de achterlijfsplaten (tergiet) zijn vaak lichter van kleur.

Het mannetje is meer geelbruin/grauwgeel behaard waardoor verwarring met zandbijtjes (Andrena) ook mogelijk is. Ze zijn kleiner dan het vrouwtje.

De soort vliegt op wilgen (Boswilg), in de duinen vaak te zien op de kruipwilg (Salix repens). De foerageerplekken liggen maximaal 350 meter van de nestplaats. Nestelt in weinig begroeide, zanderige grond; soms ook op spoorweg- emplacementen met vaak horizontaal gegraven gangen.

Overwintering gebeurt zoals de meeste vroeg vliegende solitaire bijen als volledig ontwikkeld insect in de broedcel. Nestelt in de zandbodem, graaft een gang van wel een meter diep. Een steek van een grote zijdebij is goed voelbaar.
  gezien op planten: Wilgen
Boswilg
Kruipwilg
Salix
Salix caprea
Salix repens
  nestparasiet: Grote bloedbij
Pantserbloedbij
Sphecodes albilabris
Sphecodes gibbus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen