Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:
foerageergebied:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Roetbijen
Grote roetbij
Panurgus
banksianus

Kirby, 1802

Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022001

mei t/m augustus
begin juli
eind juni
10-12mm
250 meter

nestelt op
onbegroeide plekken
vaak in groepen

oligolectisch,
op gele composieten

vrij zeldzaam
80
kwetsbaar
afgenomen

Large Shaggy bee
Grote roetbij (v)
Panurgus banksianus
© foto: Huib Koel, De Zandkuil, Texel 2011Grote roetbij (m)
© foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Panurgus banksianus in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote roetbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Grote roetbijen kunnen gemakkelijk verward worden met zandbijen. Nadere beschouwing leert dat de voorvleugel maar 2 cubitale cellen telt. Het borststuk van de Grote roetbij is compact, afgerond en met een fijne, verspreide bestippeling. De randen van de rugplaten zijn verdiept en bruin doorschijnend. De beharing is, behalve op de schenen en voetleden, die bedekt zijn met lange gele verzamelharen, zwartbruin.

Roetbijen 'wentelen' zich in het stuifmeel zodat ze over het gehele lichaam bedekt is met stuifmeelpollen, van gele composieten.

Roetbijen komen vooral op droge zandgronden, langs heidevelden en bosranden. In het westen beperkt tot de binnenduinrand bij Vogelenzang en op Texel. Het foerageergebied ligt binnen een straal van 250 meter van de gegraven nesten.

augustus 2018

  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Matglanswespbij
Nomada similis
© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021