Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Grote bandgroefbij
Lasioglossum majus
(Nylander, 1852)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034016

eind april t/m
begin september
n.b
half augustus
11-12mm
9-11mm

in de grond
graaft eigen nest
solitair

uiterst zeldzaam
2
niet beschouwd
n.b.
Grote Bandgroefbij
Lasioglossum majus
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De Grote bandgroefbij is slechts twee keer in Nederland waargenomen. Het betrof een mannetje in 1946 en een exemplaar in 1996. Mogelijk waren dat zwervende exemplaren. Deze foto is genomen in Sloveni�.
Het is een middelgrote bij waarvan het vrouwtje een rond gezicht heeft. Tussen de ogen en de ocelli is de kop verspreid gestippeld. Het borststuk is dicht bezet met puntjes.
Het geschikte biotoop bestaat uit bosrand, steilwandjes, zandige plekjes of ruderaal terrein.
  gezien op planten: composieten
Lipbloemen
Asteraceae
Labiatae
  nestparasiet: niet bekend  

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen