Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Grijze zandbij
Andrena vaga
Panzer, 1799

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021068

maart t/m mei
midden april
midden april
13-15mm
13-15mm
260 meter

droge, zonnige plek
nestelt in
grote groepen
oligolectisch,
op wilgen

algemeen
91
niet bedreigd
stabiel

Grey-backed
mining bee
Grijze zandbij (v)
Korenburgerveen 20 april 2019
© foto: Wilma van der Heuvel

Grijze Zandbij

Grijze zandbij (v)
© foto: Ruurd Jelle van der Leij

Grijze Zandbij

Grijze zandbij (m)
Geuzenbos Amsterdam 2016
© foto: Huib Koel


Verspreiding Andrena vaga in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grijze zandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

vliegkalender

Meer informatie over Stylops melittae
auteur: John Smit

Omschrijving:
De Grijze zandbij is een grote soort met een egaal grijswit, dicht behaard borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. Door haar uiterlijk is Andrena vaga redelijk eenvoudig te onderscheiden van andere bijen, de Asbij (Andrena cinneraria) komt het dichtst in de buurt.

De mannetjes hebben dezelfde kleur, zijn duidelijk kleiner en hebben een mooie witte snor. Grijze zandbijen zijn pioneers, geschikte plekken zijn snel bewoond. Lokaties met tientallen, soms honderden nesten blijven soms jarenlang in gebruik.

Het zijn superspecialisten, die alleen stuifmeel verzamelen op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer dan tot half mei zijn waar te nemen, de wilgen moeten wel binnen een straal van ongeveer 250 meter van de nestlokatie staan. De nestgang gaat tenminste 25 maar soms wel 50 cm loodrecht naar beneden en vertakt onder in meerdere zijgangen waar aan het einde de verbrede broedcellen. De larve spint zich nog hetzelfde voorjaar in, verpopt in de zomer en overwintert als volwassen zandbij in haar eigen cocon.

De roodharige wespbij is de nestparasiet die vaak de gehele dag rondzwerft rond de nesten van de Grijze zandbij. Het eitje van deze wespbij komt iets eerder uit. De larve eet eerst de larve en daarna het voedsel van de Grijze zandbij op. Westrich noemt ook de Pantserbloedbij als nestparasiet.

De Grijze zandbij heeft vaak een parasiet: een zandbijwaaiertje (Stylops melittae). Dit insect leeft op het lichaam (zit vaak verscholen tussen de segmenten van het achterlijf) en zorgt ervoor dat de mannelijke dieren (te) vroeg in het jaar en enigszins versuft over de grond lopen.

augustus 2018

  gezien op planten voor pollen:
gezien op planten voor nectar:
Wilgen
Paardenbloem
Zomereik
Salicaceae
Taraxacum officinale
Quercus robur
  nestparasiet: Roodharige wespbij
Pantserbloedbij
Nomada lathburiana
Sphecodes gibbus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen