Naar geslacht verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


sub-familie/genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Viltbijen
Gewone viltbij
Epeolus variegatus
(Linnaeus, 1758)

Nomadinae/Epeolus
073003

mei t/m september
eind juli
half juli
6-9,5mm

koekoeksbij
parasitair

vrij zeldzaam
130
niet bedreigd
stabiel


Gewone viltbij

Gewone viltbij
Epeolus variegatus
© foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:

De Gewone viltbij is een vrij bont gekleurde, kleine, klepto-parasitaire bij met grotendeels roodgekleurde poten. De vrouwtjes hebben meer roodgekleurde delen: schouderbultjes en vleugelschubben en het schildje. Zowel mannetje als vrouwtje hebben witte vlekken op het borststuk en achterlijf.

De Gewone viltbij komt verspreid over geheel Nederland voor, de meeste meldingen zijn van recente datum.

De Heideviltbij lijkt veel op de Gewone viltbij. In de duinen wordt de Gewone viltbij vaak aangetroffen op Jakobskruiskruid. De Gewone viltbij is in Engeland aangetroffen als nestparasiet van de Schorzijdebij (C. halophilis), in Nederland is die relatie niet gevonden.
  gezien op planten: Heggewikke
Jacobskruiskruid
Vicia sepium
Senecio jacobaca
  parasiteert op: Duinzijdebij
Wormkruidbij
Zuidelijke zijdebij
Schorzijdebij
Colletes fodiens
Colletes daviesanus
Colletes similis

Colletes halophilus

© verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen