vorige bij Naar geslacht volgende bij verkennemerland.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Behangersbijen
Ericabij
Megachile analis
Nylander, 1852

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063002

mei t/m september
begin juli
eind juni
11-12mm
10-12mm

zelfgegraven nesten
in de grond
polylectisch
solitair

vrij zeldzaam
24
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 4.1
sleutel 3.1


Ericabij

Ericabij
Megachile analis
�foto: Stefan Schmidt (ZSM)

vliegkalender Megachile analis

Omschrijving:

De Ericabij (Megachile analis) is een bedreigde soort die, zoals de naam al aangeeft op Gewone dophei (Erica tetralix) vliegt, maar ook gezien op vlinderbloemen en klokjes.
De beharing bij de Ericabij is vrij dicht en geelbruin op de kop en donkerbruin op de bovenzijde van het borststuk. Ook het achterste deel van het achterlijf is donkerbruin. De bij bijen vaak herkenbare haarbandjes ontbreken. Buikschuier is roodgekleurd en aan de achterkant zwart. Een belangrijk kenmerk is de viltige, grijze beharing op de bovenkant van het laatste achterlijfsegment bij het vrouwtje.
De achteruitgang van het specifieke biotoop, natte heidevelden, doet ook deze bijensoort afnemen. De nestgang wordt circa 10 centimeter schuin op open zandplekken gegraven en vervolgens bekleed met blad van eik, berk of roos. Ook witte berkenbast is aangetroffen.
In 2008 is een populatie aangetroffen in het heideterrein van de Roode Beek, bij Nieuwstadt in Limburg. Dit gebiedje wordt beheerd door Natuurmonumenten.

  gezien op planten: Gewone dophei
Roos
Berk
Vlinderbloemen
Klokjesfamilie
Erica tetralix
Rosea
Betula
Fabaceae
Campanulaceae
  nestparasiet: Heidekegelbij Coelioxys conica
verKennemerland.nl/Huib Koel 2003-2024