Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
Lengte V:
Lenge M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Rouwbijen
Bruine rouwbij
Melecta albifrons
(Foster 1771)

Apidae
Apinae
Melecta
081001

maart t/m half juni
half mei
eind april
12-14mm
12-14mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
27
kwetsbaar
afgenomen
Bruine rouwbij (v)
Melecta albifrons
©foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving: De Bruine rouwbij is de nestparasiet van voornamelijk de Gewone sachembij (Anthophora plumipes). Larve van de rouwbij eet eerst de larve van de gastheer en dan pas het aanwezige voedsel. Overwintering in de broedcel van de gastheer als volledig insect. De Bruine rouwbij is variabel van lengte en tekening. Het borststuk is dicht bruingeel behaard, het achterlijf naar het eind toe wat toegespitst. Op de zijkanten met driehoekige, geelgrijze haarvlekken. Vrouwtjes lijken sterk op de mannelijke Bruine rouwbij.
Steilkantjes zijn het favouriete broedgebied van de Gewone sachembij, daar is deze koekoeksbij dan ook te vinden. In het stedelijke gebied dienen ook oude muren als nestplaats.
  gezien op planten: Gevlekt longkruid
Pulmonaria officinalis
  parasiteert op: Schoorsteensachembij
Gewone sachembij
Anthophora plagiata
Anthophora plumipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen