Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Geelstaart-
klaverzandbij

Andrena wilkella
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021072

half april t/m
half augustus
eind mei
begin juni
9-11mm
8-10mm

open grond
nestelt solitair,
in grote groepen
oligolectisch,
op vlinderbloemen

vrij zeldzaam
97
kwetsbaar
matig afgenomen

Wilke's
mining bee
Geelstaartklaverzandbij (v)
Geelstaartklaverzandbij (m)
� foto's: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding
Andrena wilkella in NL

bron: Waarneming.nl

Geelstaartklaverzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Geelstaartklaverzandbij is een moeilijk te onderscheiden zandbij uit de Ovatula-groep, maar is iets groter dan de groepsnaamgever, de Bremzandbij. Onder de binoculair zijn de onderbroken fijne witte haarbandjes, de grauwgele, korte beharing en een lichtgele scopa de kenmerken. Metatars en scheen 3 zijn oranje. Ook bij de mannetjes zijn de haarbandjes in het midden onderbroken.

Ze komt voor in het gehele land, de laatste jaren neemt de trend niet meer af. Nesten worden gemaakt in iedere grondsoort, ook zware klei. Ze beperkt haar bloembezoek tot vlinderbloemen: rolklaver, witte en rode klaver. Natuurontwikkelingsprojecten (randbeheer rond weidegronden) moet deze zandbij een verdere kans geven. Mannetjes gebruiken geurstoffen - cephalische afscheiding - die zij op hun vliegroute, hun territorium, deponeren aan planten. (Teng� et al, 1990)

Mogelijke broedparasiet naast de wespbij, is de Rimpelkruinbloedbij (Vegter, 1963).

augustus 2018

  gezien op planten voor pollen: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Witte klaver
Rode klaver
Fabaceae
Lotus cornuculatus
Trifolium repens
Trifolium pratense
  gezien op planten voor nectar: Schermbloemfamilie
Composieten
Umbeliferae
Asteraceae
  nestparasiet: Stomptandwespbij
Rimpelkruinbloedbij
Nomada striata
Sphecodes reticulatus

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen