Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:Zandbijen
Donkere
klokjeszandbij

Andrena pandellei
P�rez, 1895
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021050

maart t/m half juli
begin juni
begin juni
9-12mm
9-12mm

in de grond
nestelt solitair,
vaak in groepen
oligolectisch
op campanula

zeer zeldzaam
4
bedreigd
sterk afgenomen

niet bekend
Donkere klokjeszandbij(v)
Andrena pandellei (m)
©foto's: Tim Faasen
Rapunzelklokje
©foto: Paul Busselen

vliegkalender

Meer weten?
Maai de klokjesbij niet weg!


IUCN informatie


Verspreiding Andrena pandellei in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Donkere klokjeszandbij
in Belgi�

bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Deze zandbij lijkt sprekend op de Gewone klokjeszandbij. Het verschil zit, bij het vrouwelijk exemplaar, in de donkerder bruine haren op het borststuk.

In 2006 en 2009 voor het eerst sinds tientallen jaren weer waargenomen in de provincie Limburg, de waarnemingen daarvoor stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. In 2013 is in Belgi� een exemplaar gevonden, daarna zijn er meerdere waarnemingen.

Deze bij vliegt voornamelijk op Campanula, met een in Duitsland geconstateerde voorkeur voor het Weideklokje, Campanula patula. In Nederland lijkt het Rapunzelklokje, (Campanula rapunculus), de belangrijkste bijenplant.

Droge kalkgraslanden en wegbermen, bermen langs kanalen, zijn het ideale biotoop, maar de soort is door verkeerd uitgevoerd maai- en graasbeheer erg kwetsbaar. Geen klokjes, geen Donkere klokjeszandbij. In mei 2016 was de laatste waarneming van deze zeldzame zandbij langs het kanaal bij Echt-Susteren.

De koekoeksbij Nomada braunsiana komt in Nederland niet voor. Westrich noemt ook Nomada striata als mogelijke nestparasiet.

augustus 2018

  gezien op planten: Klokjesfamilie
Weideklokje
Rapunzelklokje
Campanulaceae
Campanula patula
Campanula rapunculoides
  nestparasiet: Stomptandwespbij
Nomada striata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen