Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Bremzandbij
Andrena ovatula
(Kirby, 1802)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021049

maart t/m september
midden mei
eind april
9-11mm
7-9mm

in de grond
niet bekend

vrij zeldzaam
81
kwetsbaar
afgenomen

Small Gorse
mining bee
Andrena ovatula (v)
©foto: Steven FalkBremzandbij (m)
©foto: Nico Vereecken

vliegkalender

Verspreiding Andrena ovatula in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Bremzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Bremzandbij komt voornamelijk in het Oosten van Nederland voor: Limburg, de Veluwe en Drenthe. Ze vliegt in twee generaties per jaar: midden mei en begin augustus. Het geschikte biotoop is droge, voedselarme graslanden, droge heidegebieden of ruderale terreinen. In de heidegebieden doet deze bij haar naam eer aan: ze is daar voornamelijk te vinden op brem en stekelbrem. In de graslandgebieden is ze vooral te vinden op diverse klaversoorten. Deze zandbij is, zoals zovele wildebijen, afhankelijk van vlinderbloemigen.

Een lastig te onderscheiden zandbij, naamgever voor de Ovatula-groep waaronder ook Andrena gelria en Andrena wilkella vallen.

augustus 2018

  gezien op planten: Vlinderbloemigen
Heggenwikke
Brem
Fabaceae
Vicia sepium
Cytisus scoparius
  nestparasiet: Kale wespbij
Nomada rhenana

� wildebijen.nl.