Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Donkere
zomerzandbij

Andrena nigriceps
(Kirby)
1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021044
begin juni t/m
begin sept.
eind juli
half juli
9-11mm
8-10mm

open zand
n.b.
polylectisch

zeldzaam
40
bedreigd
sterk afgenomen

Black headed
mining bee


Andrena nigriceps

Donkere zomerzandbij (v)
� foto: Tim Faasen


Andrena nigriceps

Donkere zomerzandbij (m)
� foto: Steven Falk


vliegkalender

Verspreiding Andrena nigriceps in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Donkere zomerzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Donkere zomerzandbij vliegt, zoals de naam al aangeeft, in de zomermaanden juli en augustus. Nesten worden gevonden op zanderige plekken als heideterreintjes en schrale graslanden. In de kustduinen wordt deze bij niet aangetroffen, op een klein gebiedje, de oude duinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, na.

Bloembezoek is waargenomen op diverse kruiden met name composieten en zandblauwtje. Ook op struiken en bomen.

De Donkere zandbij is te herkennen aan de lange, afstaande, roodbruine beharing op het borststuk en achterlijf.

Andrena nigriceps is gemakkelijk te verwarren met Kruiskruidzandbij.

augustus 2018

  gezien op planten: Composieten
Boerenwormkruid
Zandblauwtje
Asteraceae
Tanacetum vulgare
Jasione montana
  nestparasiet: Kleine bonte wespbij
Heidewespbij
Nomada roberjeotiana
Nomada rufipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen