Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Ereprijszandbij
Andrena labiata
Fabricius, 1781

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021037

april t/m juli
eind mei
half mei
8-10mm
7-9mm

zelf gegraven
nesten
solitair, soms
in groepen
polylectisch

vrij zeldzaam
68
niet bedreigd
stabiel

Red girdled
mining bee


Ereprijszandbij

Ereprijszandbij
Andrena labiata
� foto: Roy Kleukers - Fort Spijkerboor 2005

Ereprijszandbij

Ereprijszandbij (m)
� foto: Steven Falk, 2016

Ereprijszandbij

Gewone ereprijs
Veronica chamaedrys
� foto: Wilma van den Heuvel - Overveen 2018
Verspreiding Andrena labiata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Ereprijszandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
Een zandbij die herkenbaar is aan het gedeeltelijk roodgekleurde achterlijf (verwarring met een bloedbij is mogelijk). De verzamelborstels aan de poten is het belangrijke kenmerk bij de vrouwtjes (bij de bloedbijen ontbreken die) en bij de mannetjes het citroengele/wit gezicht.

Overwintert als imago in het nest. Nesten soms in grote groepen. Het graven van een nest duurt relatief (in vergelijking met andere zandbijen) lang: acht dagen. De Ereprijszandbij vliegt pas bij 18 graden celsius of meer.

Deze zandbij komt verspreid in Nederland voor in het rivierengebied en de Hollandse duinen maar het zwaartepunt ligt in Zuid-Limburg. Het biotoop is weinig bemeste graslanden, spoor- en rivierdijken, maar ook tuinen en parken.

Vliegt op meerdere soorten bloemen, (o.a. ook composieten) maar heeft een voorkeur voor Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) en Veldereprijs (Veronica arvensis).

  gezien op planten: Gewone ereprijs
Veldereprijs
Zevenblad
Madeliefje
Akkerhoornbloem
Veronica chamaedrys
Veronica arvensis
Aegopodium podagraria
Bellis perennis
Cerastium arvense
  nestparasiet: Gedrongen wespbij
Nomada guttulata

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen