Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Gewone
rozenzandbij

Andrena fucata
Smith, 1847

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021024

half april t/m
half augustus
eind juni
eind mei
12-13mm
9-10mm

in de grond
polylectisch
niet in groepen

vrij zeldzaam
113
niet bedreigd
stabiel

Painted mining bee


andrena fucata m

Andrena fucata man


andrena fucata v

Andrena fucata vrouw
©foto's: Tim Faasen

vliegkalender

Verspreiding Andrena fucata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Gew. rozenzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:

De Gewone rozenzandbij is een lastig in het veld te herkennen zandbij.
Verwarring is mogelijk met Lichte wilgenzandbij, Variabele zandbij, Bosbesbij en natuurlijk de Valse rozenzandbij.

Het is een slanke bij waarvan bij de vrouwelijke exemplaren het achterste gedeelte van de abdomen kort en zwart behaard is. De tergieten (rugplaten) lijken een emailglanzend oppervlak te hebben. De sternieten (buikplaten) hebben witte franjeharen, tevens is het gezicht wit behaard. Bovenzijde van de kop, het borststuk en de eerste tergieten zijn roodachtig okergeel behaard.

De mannetjes hebben lange kaken met aan de basis een driehoekige uitstulping. Verder is tars 3 geel gekleurd en hebben de eindranden van buikplaten (sternieten) spaarzame doch lange haarbandjes. Hiermee zijn de mannelijke exemplaren te onderscheiden van Andrena lapponica en Andrena helvola.

In de westelijke provincies is deze bij slechts sporadisch aangetroffen. Ook de provincies Friesland en Groningen moeten het met minder waarnemingen doen.

Bosrijke-, parkachtige landschappen lijken de voorkeur te hebben, maar ook in boomrijk stedelijk gebied is Andrena fucata aangetroffen.

De nestplek is een zandige tot leemrijke bodem. In de kustduinstreek zijn er slechts twee waarnemingen. In de Amsterdamse Waterleidingduinen werd begin augustus 1994 een mannetje gevonden.

augustus 2018

  gezien op planten: Schermbloemen
Kruisbloemen
Rozenfamilie
Apiaceae
Brassicaceae
Rosaceae
  nestparasiet: Sierlijke wespbij
Eendoornwespbij
Nomada panzeri
Nomada moeschleri

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen