Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Kruiskruidzandbij
Andrena denticulata
Kirby, 1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021017

eind juni t/m
half september
begin augustus
eind juli
10-11mm
8-9mm

zelf gegraven
nesten
n.b.

vrij zeldzaam
85
niet bedreigd
stabiel
Kruiskruidzandbij (v)
©foto: Tim FaasenAndrena denticulata (m)
©foto: Steven Falk

vliegkalender

Verspreiding Andrena denticulata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Kruiskruidzandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Kruiskruidzandbij kenmerkt zich door de late vliegtijd, de specialisatie op composieten, door de beharing en het stevige postuur. Deze kenmerken van vrouwelijke exemplaren zijn, in grote lijnen, vrij goed in het veld waar te nemen.

Andrena denticulata is een vrij algemene zandbij, doch niet in de kustprovincies. Deze zandbij lijkt zich wat aantallen betreft te herstellen (eind vorige eeuw was het een zeldzame bij).

Ze nestelt solitair of in kleine groepen in het zand langs bospaden. Vrouwelijke kruiskruidbijen zijn gespecialiseerd op composieten, waar ook de paring plaatsvindt. Het voorkomen van Jacobskruiskruid in de kalkrijke duinen zou ook daar tot nieuwe vindplaatsen van deze zandbij moeten leiden.
  gezien op planten: Gewoon biggenkruid
Knoopkruid
Jacobskruiskruid
Boerenwormkruid
Zeeuws knoopje
Hypochaeris radicata
Centaurea jacea
Sececio jacobaea
Tanacetum vulgare
Astrantia major
  nestparasiet: Heidewespbij Nomada rufipes

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen