Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd 1 V:
hoofdvliegtijd 2 V:
hoofdvliegtijd 1 M:
hoofdvliegtijd 2 M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Donkere rimpelrug
Andrena bimaculata
(Kirby, 1802)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021008

maart t/m augustus
half april
midden juli
half april
eind juli
13-14mm
12-14mm

in de grond
nestelt in
grote groepen
polylectisch

zeldzaam
35
kwetsbaar
afgenomen

Large Gorge
mining bee
Donkere rimpelrug
� foto: Nico VereeckenAndrena bimaculata (v)
� foto: Tim FaasenLarve met stuifmeel
� foto: Jochem K�hnen

vliegkalender

Meer weten?
Over nestobservaties

Jochem K�hnen - NEV-EB 2012


Verspreiding Andrena bimaculata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Donkere rimpelrug in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Donkere rimpelrug, Andrena bimaculata, lijkt heel veel op de meer algemeen voorkomende Grijze rimpelrug (Andrena tibialis). De Donkere rimpelrug vliegt in twee generaties (de tweede in de zomermaanden juli/augustus), terwijl de Grijze rimpelrug dan al in het ei- of popstadium verkeert (vliegperiode maart tot juni). Bloeiende planten, struiken (sleedoorn) en bomen (wilgen) zijn dus noodzakelijk van eind maart tot begin augustus. Dit vergt van de terreinbeheerders een uitgekiend maai- en snoeibeheer.

De Donkere rimpelrug is een zandbij van de hogere zandgronden (Veluwe) en het rivierengebied (leemachtig terrein), niet in de duinen op ��n enkele vondst in Meijendel na. In 2002 werden er een aantal (en ook de nestparasiet) aangetroffen op een braakliggend terrein in Bath (Provincie Zeeland).

augustus 2018

  gezien op planten: Dauwbraam Rubus caesius
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Nomada fulvicornis

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen