Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engelse naam:

Zandbijen
Zilveren zandbij
Andrena argentata
Smith, 1844

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021005

april t/m
september
begin augustus
eind juli
9-11mm
7-8mm

zelf gegraven
nesten
solitair in
kleine kolonies
polylectisch

zeldzaam
28
bedreigd
sterk afgenomen

Small Sandpit
mining bee


Zilveren zandbij

Zilveren zandbij (v)Zilveren zandbij (m)
Andrena argentata
©foto's: Niklas Johanssonparingsbal
©foto: Erik van der Spek

vliegkalender

Meer weten?

Rollebollen in de duinen
Erik van der Spek - Webblog SBB Texel


Verspreiding Andrena argentata in NL
bron: Waarneming.nl

Verspreiding Zilveren zandbij in Belgi�
bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Zilveren zandbij is een vrij kleine zandbij die voorkomt in de Hollandse kustduinen en Waddeneilanden. Sinds 1990 is Andrena argentata slechts zeer sporadisch op de hogere zandgronden in het binnenland waargenomen. Ze vliegt per jaar in twee generaties (bivoltien), maar met minder waarnemingen van de eerste generatie in maart/april.

Het borststuk is lichtbehaard en het verder kale achterlijf heeft aan de tergieten 2, 3 en 4 bandjes van lange witte franjeharen (soms in het midden onderbroken). Ook de buikplaten zijn bezet met een opstaande witte borstelhaartjes. Het vrouwtje heeft lange verzamelharen (flosjes) aan de dijringen. Verwisseling in het voorjaar met de Andrena barbilabris is mogelijk.

De Zilveren zandbij nestelt in een droge bodem van los zand, langs bosranden, bloembezoek niet kieskeurig van wilgen tot heide, van schermbloemigen (o.a. Peen) tot composieten. In 2008 aangetroffen op het stuifzand ten westen van het natuurgebied Roode Beek (Limburg, Natuurmonumenten). Op het waddeneiland Texel ontdekte Erik van der Spek een grote (zomer)populatie in 2015.

augustus 2018

  gezien op planten: Wilgen
Composieten
Muizenoor
Struikheide
Gewoon biggenkruid
Peen
Salix
Asteracea
Hieracium pilosella
Calluna vulgaris
Hypochaeris radicata
Daucus carota
  nestparasiet: Kleine bleekvlekwespbij
Bosbloedbij
Schoffelbloedbij
Rimpelkruinbloedbij
Nomada baccata
Sphecodes ephippius
Sphecodes pellucidus
Sphecodes reticulatus

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2024 Uitleg en gebruikte bronnen