naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Tubebijen
Gewone tubebij
Stelis breviuscula
(Nylander, 1848)

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062001
eind mei t/m
begin september
midden juli
midden juli
6-7mm
5-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
45
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 4.1
sleutel x.x
Gewone tubebij (v)
Stelis breviuscula
foto: Dick Belgers

Omschrijving:
De Gewone tubebij is een zwart bijtje met lichte haarbandjes op de achterranden. Het vrouwtje heeft een langwerpig gezicht, het mannetje meer rond. Stelis breviuscula lijkt veel op de gastbij, de tronkenbij, maar de broedparasitaire bij heeft geen buikschuier.

Deze tubebij voor in het zuid-oosten van Nederland (Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Enkele waarnemingen in Zeeland, Overijssel en Drente. Oude literatuur vermeldt ook Chelostoma rapunculi als gastheer, maar dat wordt tegenwoordig betwijfeld.

  gezien op planten: Beemdkroon
Knautia arvensis
  parasiteert op: Grote klokjesbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Chelostoma rapunculi
Heriades truncorum
Osmia/Hoplitis leucomelana

verKennemerland.nl/Huib Koel, 2003-2021 Uitleg en gebruikte bronnen