vorige bij naar geslacht volgende bij

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Volgende bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


famillie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Tubebijen
Kleine tubebij
Stelis minuta
Lepeletier, 1825

Megachilidae
Megachilinae
Stelis
062003
eind mei t/m
midden augustus
begin juli
midden juni
5-6mm

koekoeksbij
nestparasiet

zeldzaam
5
kwetsbaar
geen trend
Kleine tubebij
Stelis minuta
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Vrouw: zwart lichaam, met kleine witte vlekken op de zijkanten van de rugplaten 1 en 2 en soms ook op 3, de buikplaten hebben afstaande witte eindbandjes. Een vrij rond gezicht, antenneleden zijn korter dan breed.
Man: identiek aan vrouw, rugplaat 7 heeft aan het einde een scherpe punt. Rugplaten 4 en 5 en het zijschildje zijn dicht gepunt, bij de sterk gelijkende Minitubebij zijn deze minder dicht gepunt.
  gezien op planten:
 
  parasiteert op: Grote klokjesbij
Tronkenbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Chelostoma rapunculi
Heriades truncorum
Osmia/Hoplitis claviventris
Osmia/Hoplitis leucomelana
Osmia/Hoplitis tridentata

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen