vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

familie:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:
Behangersbijen
Ruige behangersbij
Megachile
circumcincta

(Kirby, 1802)

Megachilidae
Megachilinae
Megachile
063004

begin mei t/m
half september
midden juni
begin juni
11-13mm
11-13mm

in de grond
polylectisch
solitair

vrij zeldzaam
44
bedreigd
sterk afgenomen

sleutel 4.1
sleutel 5.1

Ruige behangersbij

Ruige behangersbij
Megachile circumcincta
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Het borststuk en rugplaten 1-3 (tergieten) van de Ruige behangersbij (Megachile circumcincta) zijn bij het vrouwtje bruingeel behaard. De tergieten 4-6 zijn vooral zwart. Het gezicht is donkerbruin. De buikschuier is grotendeels oranje.
Bij het mannetje van de Ruige behangersbij is het gezicht, het borststuk en de eerste drie rugplaten geelbruin. Net als bij de Grote bladsnijder is het eerste voetlid van de voorpoten ivoorwit gekleurd, twee keer langer dan breed.
Verpreid voorkomen in Nederland: van hoge zandgronden tot in de kustduinen, ook op de waddeneilanden. De soort gaat sterk achteruit, de waarnemingen veelal van voor 1980.
Nestelt in zelf gegraven nesten in de grond, waarbij opvalt dat deze dicht aan het oppervlak liggen (slechts 2 tot 3 cm diep). Amiet noemt ook bovengrondse holtes als nestplaats van de Ruige behangersbij die in Zwitserland al begin april te zien valt. Het is een polylectische soort.
  gezien op planten: meerdere planten polylectisch
  nestparasiet: Slanke kegelbij
Duinkegelbij
Heidekegelbij
Coelioxys elongata
Coelioxys mandibularis
Coelioxys conica

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen