Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:
foerageergebied:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Roetbijen
Grote roetbij
Panurgus
banksianus

Kirby, 1802

Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022001

mei t/m augustus
begin juli
eind juni
10-12mm
250 meter

nestelt op onbegroeide plekken
vaak in groepen

vrij algemeen
92
niet bedreigd
afgenomen
Grote roetbij (v)
Panurgus banksianus
foto: Huib Koel, De Zandkuil, Texel 2011

Omschrijving:
Grote roetbijen kunnen gemakkelijk verward worden met zandbijen. Nadere beschouwing leert dat de voorvleugel maar 2 cubitale cellen telt.
Het borststuk van de Grote roetbij is compact, afgerond en met een fijne, verspreide bestippeling. De randen van de rugplaten zijn verdiept en bruin doorschijnend. De beharing is, behalve op de schenen en voetleden die bedekt zijn met lange gele verzamelharen, zwartbruin. Roetbijen komen vooral op droge zandgronden, langs heidevelden, langs bosranden voor. Panurgus banksianus komt minder voor dan de Kleine roetbij doch is plaatselijk algemeen, in de kuststreek (behalve Texel en Schiermonnikoog) zeldzaam. In 2011 voor het eerst waargenomen in de provincie Zeeland. Het vrouwtje Grote roetbij graaft haar eigen nest. Het foerageergebied ligt binnen een straal van 250 meter.
  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Matglanswespbij
Nomada similis
Wildebijen.nl, 2003-2018