Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Geelstaart-
klaverzandbij

Andrena wilkella
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021072

half april t/m
half augustus
eind mei
begin juni
n.b.
9-11mm
8-10mm
n.b.
n.b.

vrij zeldzaam
106
kwetsbaar
afgenomen
Geelstaartklaverzandbij
Andrena wilkella
foto: Andrej Gogala

Omschrijving:
De Geelstaartklaverzandbij is een moeilijk te onderscheiden zandbij uit de Ovatula-groep (bremzandbij), iets groter dan de Bremzandbij (A. ovatula).

Ze komt voor in het gehele land, de laatste jaren neemt de trend niet meer af en dat komt waarschijnlijk door enigszins herstel van van het geschikte biotoop: niet te voedselrijke, maar bloemrijke graslanden Ze beperkt haar bloembezoek tot vlinderbloemen, rolklaver, witte en rode klaver. Natuurontwikkelingsprojecten (randbeheer rond biologische weidegronden) moet deze zandbij een kans geven. Mogelije broedparasiet naast de wespbij is de Rimpelkruinbloedbij (Vegter, 1963).
  gezien op planten: Vlinderbloemen
Gewone rolklaver
Witte klaver
Rode klaver
Fabaceae
Lotus cornuculatus
Trifolium repens
Trifolium pratense
  nestparasiet: Stomptandwespbij
Rimpelkruinbloedbij
Nomada striata
Sphecodes reticulatus

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen