Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Donkere
klokjeszandbij

Andrena pandellei
Pérez, 1895
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021050

maart t/m half juli
begin juni
eind juni
9-12mm
9-12mm

in de grond
n.b.

zeer zeldzaam
3
bedreigd
sterk afgenomen
Donkere klokjeszandbij
Andrena pandellei
© foto: Tim Faasen

Omschrijving:
Deze zandbij lijkt sprekend op de Gewone klokjeszandbij. Het verschil zit, bij het vrouwelijk exemplaar, in de donkerder bruine haren op het borststuk.

In 2006 en 2009 voor het eerst sinds tientallen jaren weer waargenomen in de provincie Limburg, de waarnemingen daarvoor stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. In 2013 is in België een exemplaar gevonden.

Deze bij vliegt voornamelijk op Campanula, met een in Duitsland geconstateerde voorkeur voor het Weideklokje, Campanula patula. In Nederland lijkt het Rapunzelklokje, (Campanula rapunculus), de belangrijkste drachtplant.

Droge kalkgraslanden en wegbermen zijn het ideale biotoop, maar de soort is door verkeerd uitgevoerd maai- en graasbeheer erg kwetsbaar. Geen klokjes, geen Donkere klokjeszandbij. De plant is niet alleen een drachtplant (voedselplant) maar wordt ook gebruikt om te schuilen of te slapen.

De koekoeksbij Nomada braunsiana komt in Nederland niet voor. Westrich noemt ook Nomada striata als mogelijke nestparasiet.
maart 2014
  gezien op planten: Klokjesfamilie
Weideklokje
Rapunzelklokje
Campanulaceae
Campanula patula
Campanula rapunculoides
  nestparasiet: Stomptandwespbij
Nomada striata

© wildebijen.nl.