Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Bremzandbij
Andrena ovatula
(Kirby, 1802)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021049

maart t/m half juli
begin mei
eind april
9-11mm
7-9mm

in de grond
niet bekend

vrij zeldzaam
70
afgenomen
kwetsbaar
Bremzandbij (m)
Andrena ovatula
foto: Nico Vereecken

Omschrijving: De Bremzandbij komt voornamelijk in het Oosten van Nederland voor: Limburg, de Veluwe en Drenthe. Het geschikte biotoop is droge, voedselarme graslanden, droge heidegebieden of ruderale terreinen. In de heidegebieden doet deze bij haar naam eer aan: ze is daar voornamelijk te vinden op brem en stekelbrem. In de graslandgebieden is ze vooral te vinden op diverse klaversoorten.
  gezien op planten: Vlinderbloemigen
Heggenwikke
Brem
Fabaceae
Vicia sepium
Cytisus scoparius
  nestparasiet: Kale wespbij
Nomada rhenana

wildebijen.nl.