Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Donkere
zomerzandbij

Andrena nigriceps
(Kirby)
1802

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021044
begin juni t/m
begin sept.
eind juli
half juli
9-11mm
8-10mm

open zand
n.b.
polylectisch

zeldzaam
40
bedreigd
sterk afgenomen


Andrena nigriceps

Donkere zomerzandbij (v)
foto: Tim Faasen


vliegkalender
Omschrijving:

De Donkere zomerzandbij vliegt, zoals de naam al aangeeft, in de zomermaanden juli en augustus. Nesten worden gevonden op zanderige plekken als heideterreintjes en schrale graslanden. In de kustduinen wordt deze bij niet aangetroffen op een klein gebiedje in Zuid-Kennemerland - de oude duinen in de Amsterdamse Waterleidingduinen - na.

Bloembezoek is waargenomen op diverse kruiden met name composieten en zandblauwtje. Ook op struiken.

De Donkere zandbij is te herkennen aan de lange, afstaande, roodbruine beharing op het borststuk en achterlijf.

Andrena nigriceps is gemakkelijk te verwarren met Kruiskruidzandbij.
  gezien op planten: Composieten
Boerenwormkruid
Zandblauwtje
Asteraceae
Tanacetum vulgare
Jasione montana
  nestparasiet: Kleine bonte wespbij
Heidewespbij
Nomada roberjeotiana
Nomada rufipes

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen