Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Ereprijszandbij
Andrena labiata
Fabricius, 1781

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021037

april t/m juli
eind mei
half mei
8-10mm
7-9mm

zelf gegraven
nesten
solitair
polylectisch

vrij algemeen
68
niet bedreigd
stabiel


Ereprijszandbij

Ereprijszandbij
Andrena labiata
foto: Roy Kleukers - Fort Spijkerboor 2005

Omschrijving: Een zandbijtje herkenbaar aan het gedeeltelijk roodgekleurde achterlijf (verwarring met een bloedbij is mogelijk). De verzamelborstels aan de poten is het belangrijke kenmerk bij de vrouwtjes (bij de bloedbijen ontbreken die) en bij de mannetjes het citroengele gezicht. Komt verspreid voor in Nederland, het rivierengebied, de Hollandse duinen maar met name in Zuid-Limburg. Het biotoop is bemeste grasland, spoor- en rivierdijken, maar ook tuinen en parken. Vliegt op meerdere soorten bloemen, (o.a. composieten) maar heeft een voorkeur voor Gewone ereprijs: Veronica chamaedrys.
  gezien op planten: Gewone ereprijs
Zevenblad
Akkerhoornbloem
Veronica chamaedrys
Aegopodium podagraria
Cerastium arvense
  nestparasiet: Gedrongen wespbij
Nomada guttulata

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen