Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Donkere
klaverzandzandbij

Andrena labialis
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021036

eind april t/m
begin augustus
eind mei
eind mei
13-14mm
11-12mm

zelf gegraven
nesten
solitair
polylectisch

zeldzaam
54
kwetsbaar
afgenomen


Andrena labialis

Donkere klaverzandbij (m)
Andrena labialis
foto: Tim Faasen - Curfsgroeve Limburg 2013

Omschrijving:
De Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) is een forse bij die makkelijk verward kan worden met de honingbij. Vanwege de achteruitgang van het geschikte biotoop, bloemrijke graslanden, neemt deze zandbijsoort af. In Zeeland wordt ze, naast de weidegebieden, ook gevonden in parken en tuinen, en in de duinen. In Nederland zijn er eigenlijk drie hoofdgebieden aan te wijzen: Zeeland, Land van Maas & Waal, en het zuidelijk deel van Limburg.

Ze vliegt op meerdere soorten bloemen waaronder de vlinderbloemigen. Maar heeft, de naam komt niet uit de lucht vallen, een voorkeur voor Rode en Witte klaver.
  gezien op planten: vlinderbloemen
Rode klaver
Witte klaver
Fabaceae
Trifolium repens
Trifolium pratense
  nestparasiet: Gedrongen wespbij
Nomada guttulata

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen