Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Paardenbloembij
Andrena humilis
Imhoff, 1832

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021032

april t/m augustus
begin juni
begin juni
10-12mm
10-11mm

extensief gebruikte
graslanden
solitair

zeldzaam
44
kwetsbaar
afgenomen


foto: Paardenbloemzandbij Nico Vereecken

Paardenbloembij
Andrena humilis
foto: Nico Vereecken

Omschrijving:
Zoals de naam al aangeeft is de Paardenbloembij, (Andrena humilis), een zandbij gespecialiseerd op de paardenbloem. Een zandbij van de schrale, extensief beheerde weilanden (meestal te vinden in de natuurgebieden), wegbermen en dijken. Naast paardenbloem is deze vrij grote bij gezien op andere composieten.
De Paardenbloembij komt in Nederland meer in het midden en oosten voor. De graslanden op de zeeklei- en veengronden worden blijkbaar gemeden.
  gezien op planten: Paardenbloem
Groot streepzaad
Schermhavikskruid
Muizenoor
Taraxacum officinale
Crepis biennis
Heracium umbellatum

Hieracium pilosella
  nestparasiet: Dubbeldoornwespbij
Tweekleurige wespbij
Nomada femoralis
Nomada integra

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen