Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Texelse zandbij
Andrena fulvago
(Christ, 1791)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021026

april t/m
begin augustus
begin juni
begin juni
9-10mm
9-10mm

weinig begroeide plekken
nestelt soms
in kleine groepen

zeldzaam
18
bedreigd
afgenomen
Texelse zandbij
Andrena fulvago
foto: Huib Koel, Texel voorjaar 2011

Omschrijving:
De sterke teruggang van de Texelse zandbij (Andrena fulvago) is vooral waarneembaar op de zandgronden van de Veluwe, Noord-brabant en Noord-Limburg. Er resteren nog twee plekken: Zuid-Limburg en Texel. In de Zuid- en Noordhollandse duinen, op de Zeeuwse eilanden is dit bijtje nog nooit waargenomen.In 2015 werd deze bij aangetroffen op een zanddepot bij het dorm Itteren, zes km boven Maastricht.

Het bijtje is afhankelijk van traditionele cultuurlandschappen, op de overgang van bosrand en voedselarme graslanden, op Texel gevormd door de zogenaamde 'tuunwallen'. Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje is waargenomen, een insectenplant die toch op veel plekken in de Hollandse duinen te vinden is.
De broedparasieten, wespbijen, zijn (nog) niet op het eiland Texel waargenomen.
  gezien op planten: Composieten
Muizenoor
Gewoon biggenkruid
Groot streepzaad
Asteraceae
Hieracium pilosella
Hypochaeris radicata
Crepis biennis
  nestparasiet: Wespbijen
Dubbeldoornwespbij
Tweekleurige wespbij
Nomada
Nomada femoralis
Nomada integra

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen