Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd 1 V:
hoofdvliegtijd 2 V:
hoofdvliegtijd 1 M:
hoofdvliegtijd 2 M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Donkere rimpelrug
Andrena bimaculata
(Kirby, 1802)
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021008

maart t/m augustus
half april
midden juli
half april
eind juli
13-14mm
12-14mm

in de grond
nestelt in
grote groepen
meerdere bloemen

vrij zeldzaam
33
bedreigd
afgenomen
Donkere rimpelrug
© foto: Nico VereeckenAndrena bimaculata (v)
© foto: Tim FaasenLarve met stuifmeel
© foto: Jochem Kühnen

vliegkalender

Meer weten?
Over nestobservaties

Jochem Kühnen - NEV-EB 2012


Verspreiding Andrena bimaculata in NL
2014/16 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Donkere rimpelrug in België
2014/16 bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Donkere rimpelrug, Andrena bimaculata, lijkt heel veel op de meer algemeen voorkomende Grijze rimpelrug (Andrena tibialis). De Donkere rimpelrug vliegt in twee generaties (de tweede in de zomermaanden juli/augustus), terwijl de Grijze rimpelrug dan al in het ei- of popstadium verkeert (vliegperiode maart tot juni).

De Donkere rimpelrug is een zandbij van de hogere zandgronden (Veluwe) en het rivierengebied, niet in de duinen op één enkele vondst in Meijendel na. In 2002 werden er een aantal (en ook de nestparasiet) aangetroffen op een braakliggend terrein in Bath (Provincie Zeeland).

  gezien op planten: Dauwbraam Rubus caesius
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Nomada fulvicornis

© Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen