Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Donkere
wilgenzandbij

Andrena apicata
Smith, 1847

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021004
maart t/m mei
midden april
eind maart
12-13mm
10-12mm

zelf gegraven nesten
solitair in
kleine kolonies

zeldzaam
49
bedreigd
sterk afgenomen


andrena apicata

Donkere wilgenzandbij
Andrena apicata
© foto: Nigel JonesAndrena apicata man
© foto: Steven Falk

Omschrijving:
De Donkere wilgenzandbij is een vroeg het voorjaar vliegende bij, die met name op wilgen is gespecialiseerd.

Verwarring is mogelijk met de op dezelfde plant vliegende Grote zijdebij (Colletes cunicularius) en de Vroege Zandbij (Andrena praecox).

Deze soort nestelt in open zandgebieden in kleine kolonies. De biotoopovergangen van droog naar nat en de aanwezigheid van voldoende bloeiende wilgen lijken gezien, de achteruitgang in de afgelopen tientallen jaren (o.a. verdroging van de duinen), voor deze groep essentieel te zijn. Wellicht dat de ommekeer in beheer (meer verstuiving/meer vochtige duinvalleien) voor deze bijen uitkomst kan bieden.

In het duingebied Meijendel (ZH) is de Donkere wilgenzandbij in 2002 weer aangetroffen. Op Texel waren er tot 2012 regelmatig waarnemingen.


Verspreiding Andrena apicata in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Donkere wilgenzandbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Wilgen Salix
  nestparasiet: Vroege wespbij
Sierlijke wespbij
Signaalwespbij
Gewone dubbeltand
Nomada leucophthalma
Nomada panzeri
Nomada signata
Nomada ruficornis

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen